توییتر معرفی یک API جدید و بهبود یافته

https://www.c-sharpcorner.com/news/twitter-introduces-a-new-and-improved-api