تامین مالی ۶۳۹ میلیارد ریالی شرکت داروسازی دکتر عبیدی با صکوک اجاره

http://www.sena.ir/news/65435/تامین-مالی-۶۳۹-میلیارد-ریالی-شرکت-داروسازی-دکتر-عبیدی-با-صکوک

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک اجاره شرکت داروسازی دکتر عبیدی(سهامی عام) را به ارزش ۶۳۹,۵۵۴ میلیون ریال جهت تامین سرمایه در گردش این شرکت صادر کرد.