بانوی آزادی، روی ویرانه‌های انفجار بیروت ایستاد

https://tabnakbato.ir/fa/news/193726/بانوی-آزادی-روی-ویرانه‌های-انفجار-بیروت-ایستاد

مجسمه این زن، متشکل از بقایای شیشه، آهن و ویرانه است، بانوی آزادی مشعلی دارد که شنبه گذشته با حضور جمعیتی از شهروندان که از مناطق مختلف لبنان روشن شد.