صاحب زمان

http://shereno.com/file.php?id=575906

صاحب زمانم که لقبش احمد هست
چهره اش بسیار شبیه پیغمبرم محمد هست
او که ظهورش دری از درهای حکمت هست
با ظهورش قاعمی از قاعمان آل محمد

شاعر:فاطمه جعفری